Friday, 22/01/2021 RSS
Công văn số 47/SGDĐT-VP ngày 07/01/2021: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Công văn số 2865/SGDĐT-GDTH&GDMN ngày 30/11/2020: Hướng dẫn góp ý sách giáo khoa lớp 2
Thông báo số 3122/TB-SGDĐT ngày 21/12/2020: Ý kiến kết luận của Giáo đốc Trần Quang Bảo tại cuộc họp về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Công điện 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020: về phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018
Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Quyết định số 17/QĐ-THMĐ ngày 18/01/2021: Khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi "Chữ viết đẹp - Văn hay" cấp trưởng năm học 2020-2021
Quyết định số 107/QĐ-THMĐ ngày 16/12/2020: Công nhận danh hiệu GVDG cấp trường năm học 2020-2021
Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2020 – 2021
gương diển hình học sinh lớp 5/2
Sự kiện nổi bật
Thống kê
Hôm nay : 7
Thống kê